Czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” wydawane jako kwartalnik przez Instytut Obróbki Plastycznej dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień pozahutniczej obróbki plastycznej materiałów metalicznych i dziedzin z nią związanych. Czasopismo adresowane jest do naukowców, dydaktyków i studentów kierunków technicznych oraz konstruktorów i technologów zatrudnionych w przemyśle.

Misją czasopisma jest popularyzacja osiągnięć nauki, wyników badań i innowacyjnych rozwiązań, celem ich aplikowania do praktyki gospodarczej.

W czasopiśmie zamieszczane są krajowe i zagraniczne, recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe i monograficzne oraz kroniki i komentarze redakcyjne dotyczące problematyki czasopisma.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku, czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” zamieszczone jest w części B wykazu czasopism punktowanych (poz. 1088). Część B stanowi wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów, a najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p. Za publikację w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali” przyznawane jest 10 punktów.

Od 2009 r. wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie publikowane są w języku polskim i angielskim. Ma to na celu z jednej strony ułatwienie dostępu polskiemu czytelnikowi do specjalistycznej wiedzy, a z drugiej – znaczące zwiększenie kręgu odbiorców poprzez wprowadzenie czasopisma w światowy obieg informacji naukowo-badawczych.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawanie czasopisma dofinansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

  1. Index Copernicus International: http://journals.indexcopernicus.com/
  2. BazTech: http://baztech.icm.edu.pl
  3. CeON – Biblioteka Nauki: http://pon.edu.pl/
  4. Portal komunikacji naukowej INFONA: http://www.infona.pl/